Årsmöte och VD-middag 2018

26 februari 2018 |

Program årsmöte 22 mars 2018

  • Årsmöte kl 16.30-17.30: Öppet för alla som jobbar på ett medlemsföretag, varje företag har en (1) röst.
  • ”#Sistabriefen – så agerar vi i kommunikationsbranschen” : Madeleine Bäck, vd för Swedish Content Agencies och Sandra Kastås, ordförande i Svenska PR-företagen, berättar om satsningen från företrädare för kommunikationsbranschens organisationer, varav Swedish Content Agencies är en.
  • Konstituerande styrelsemöte kl 18.00-18.15: Endast nya styrelsen. Fördrink för övriga.
  • Vd-middag kl 18.15-ca 20.00: Samtliga vd:ar på Swedish Content Agencies medlemsföretag, styrelse samt valberedning välkomnas till vår traditionsenliga vd-middag med mat och dryck.

Plats: Sjö & Land, Strandvägskajen 21, Stockholm.
Infoga i din kalender här.

Årsmötets agenda

1. Val av ordförande under årsmötet.

2. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt verkställa eventuell rösträkning.

3. Årsmötets behöriga utlysande.

4. Fastställande av dagordning.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

6. Revisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

8. Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Styrelsens ansvarsfrihet.

10. Val inför kommande verksamhetsår. 

      a. Ordförande.

      b. Högst sju ordinarie styrelseledamöter.

      c. Högst fem suppleanter. 

      d. En eller två revisorer.

      e. Valberedning. Minst en och högst tre personer, varav en är sammankallande.

11. Fastställande av den årliga serviceavgiften. 

12. Stadgeändring av paragraf  17 – kallelse och andra meddelanden.

13. Eventuella förslag från styrelsen. 

14. Övriga frågor. 

Årsmötets handlingar
Kommer att göras tillgängliga för alla medlemmar. Var och hur meddelas.

Förslag till årsmötet
Medlem som önskar förslag behandlat av årsmötet ska se till att detta är Swedish Content Agencies tillhanda senast den 14 mars. E-post: info@swedishcontent.se Postadress: Swedish Content Agencies, Kornhamnstorg 49, 111 27 Stockholm.

Anmälan till årsmöte och middag:
Maila till info@swedishcontent.se senast den 15 mars. Viktigt! Vänligen ange om du deltar både på årsmöte och/eller middag samt eventuella matallergier/specialkost.