Årsmöte och VD-middag 2019

27 februari 2019 |

Välkomna på årsmöte och VD-middag 2019

Program årsmöte 28 mars 2019

 • Årsmöte kl 17.00-18.30: Öppet för alla som jobbar på ett medlemsföretag, varje företag har en (1) röst.
 • Konstituerande styrelsemöte kl 18.30-18.45: Endast nya styrelsen. Mingel för övriga.
 • Middag kl 18.45-20.30: Samtliga vd:ar på Swedish Content Agencies medlemsföretag, styrelse samt valberedning välkomnas till vår årliga vd-middag med mat och dryck.

Plats: Asian Post Office (Chambre Separée), Regeringsgatan 66, Stockholm.
www.asianpostoffice.se

 

Årsmötets agenda

 1. Val av ordförande under årsmötet.
 2. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt verkställa eventuell rösträkning.
 3. Årsmötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Presentation av verksamhetsberättelse.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Val inför kommande verksamhetsår.
 11. Ordförande.
 12. Högst sju ordinarie styrelseledamöter.
 13. Högst fem suppleanter.
 14. En eller två revisorer.
 15. Valberedning. Minst en och högst tre personer, varav en är sammankallande.
 16. Förslag till stadgeändring avseende medlemskriterier.
 17. Fastställande av den årliga serviceavgiften.
 18. Eventuella förslag från styrelsen.
 19. Övriga frågor.

Årsmötets handlingar
Kommer att göras tillgängliga för alla medlemmar. Var och hur meddelas.

Förslag till årsmötet
Medlem som önskar förslag behandlat av årsmötet ska se till att detta är Swedish Content Agencies tillhanda senast den 19 mars.
E-post: info@swedishcontent.se
Postadress: Swedish Content Agencies, Kungsgatan 29, 111 30 Stockholm.

Anmälan till årsmöte och middag:
Maila ditt deltagande till info@swedishcontent.se senast den 20 mars.
Viktigt! Vänligen ange om du deltar både på årsmöte och/eller middag samt eventuella matallergier/specialkost.