Välkomna på årsmöte och vd-middag 2020

25 februari 2020 |

Swedish Content Agencies välkomnar nu alla medlemmar till årsmötet 2020. Precis som tidigare blir det i form av en vd-middag.

Program årsmöte 22 april 2020

Årsmöte kl 16.00-17.30
Öppet för alla som jobbar på ett medlemsföretag, varje företag har en (1) röst.

Konstituerande styrelsemöte kl 17.30-17.45
Endast nya styrelsen. Mingel för övriga.

Middag kl 17.45-19.30
Samtliga Vd:ar på Swedish Content Agencies medlemsföretag, styrelse, samt valberedning välkomnas till vår årliga vd-middag med mat och dryck. Varje vd får även gärna ta med sig en kollega.

Plats
Pluralis, Kungsgatan 29 4tr

Årsmötets agenda

 1. Val av ordförande under årsmötet.
 2. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt verkställa eventuell rösträkning.
 3. Årsmötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Presentation av verksamhetsberättelse.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Val inför kommande verksamhetsår.
  a) Ordförande.
  b) Högst sju ordinarie styrelseledamöter.
  c) Högst fem suppleanter.
  d) En eller två revisorer.
  e) Valberedning. Minst en och högst tre personer, varav en är sammankallande.
 11. Fastställande av den årliga serviceavgiften
 12. Eventuella förslag från styrelsen.
 13. Övriga frågor

Årsmötets handlingar
Kommer att göras tillgängliga för alla medlemmar. Var och hur meddelas.

Förslag till årsmötet
Medlem som önskar förslag behandlat av årsmötet ska se till att detta är Swedish Content Agencies tillhanda senast den 16 april.
E-post: info@swedishcontent.se

Anmälan till årsmöte och middag:
Maila ditt deltagande till info@swedishcontent.se senast den 16 april.

Viktigt! Vänligen ange om du deltar både på årsmöte och/eller middag samt eventuella matallergier/specialkost. Ange även om du istället vill delta online via videolänk.