Välkomna på årsmöte 19 maj 2020

25 februari 2020 |

Program årsmöte 19 maj 2020.

Välkommen till årsmöte för Swedish Content Agencies. I år ses vi online via länk. Vi hoppas att du som vd vill delta, du får gärna ta med dig en kollega.

 • Årsmöte kl 16.00-17.15: Öppet för alla som jobbar på ett medlemsföretag, varje företag har en (1) röst.
 • Konstituerande styrelsemöte kl 17.15-17.30: Endast nya styrelsen.

Årsmötets agenda

 1. Val av ordförande under årsmötet.
 2. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt verkställa eventuell rösträkning.
 3. Årsmötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Presentation av verksamhetsberättelse.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Val inför kommande verksamhetsår:
  • Ordförande.
  • Högst sju ordinarie styrelseledamöter.
  • Högst fem suppleanter.
  • En eller två revisorer.
  • Valberedning. Minst en och högst tre personer, varav en är sammankallande.
 11. Fastställande av den årliga serviceavgiften
 12. Eventuella förslag från styrelsen.
 13. Övriga frågor

Årsmötets handlingar
Handlingarna till årsmötet laddar du ner här.

Förslag till årsmötet
Medlem som önskar förslag behandlat av årsmötet ska se till att detta är Swedish Content Agencies tillhanda senast den 12 maj. E-post: info@swedishcontent.se

Anmälan till årsmöte:
Anmäl dig genom att maila till info@swedishcontent.se senast den 14 maj
Det går även att delta fysiskt i mötet på Kungsgatan 29, 4 tr, Stockholm, meddela oss innan så vi vet.