Newsletter Full Form

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

* obligatoriskt fält

 


Stadgar

Swedish Content Agencies

Senast updaterade 8 april 2019

§ 1 FIRMA

Föreningens företagsnamn (firma) är Swedish Content Agencies Ekonomisk förening.

§ 2 ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att stärka content marketings ställning som kommunikationsdisciplin. Swedish Content Agencies ska öka kunskapen om content marketing, höja kvaliteten i branschen och arbeta för branschens tillväxt genom att genomföra aktiviteter, som bättre görs gemensamt än av enskild medlem.
Swedish Content Agencies ska verka för:

 • Att vara talesperson och skapa opinion för frågor som rör content marketing.
 • Att marknadsföra content marketing som ett effektivt marknadsföringsverktyg.
 • Att medlemmarna ska få råd och information om aktuell forskning på området, resultat av marknadsundersökningar, juridik, kvalitetsfrågor samt etiska frågor.
 • Relevanta och trovärdiga metoder för effektmätning av content marketing.
 • Standardavtal för branschen.
 • Seminarier och utbildningsverksamhet som skapar värde för medlemmarna.
 • En hög publicistisk kvalitet.

§ 3 SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 MEDLEMSKAP

För att bli medlem krävs att företaget har verksamhet inom content marketing. Medlemmar måste följa Swedish Content Agencies stadgar och alltid fullfölja affärerna på ett professionellt, ärligt och etiskt sätt. Detta gäller i kontakten med kunder, anställda, leverantörer och mottagare av kommunikationen.

§ 5 INTRÄDESANSÖKAN

Företagets vd eller firmatecknare ska skriva under företagets ansökningshandlingar.

§ 6 INVAL

Frågan om inval av ny medlem beslutas av styrelsen.

§ 7 UTTRÄDE

Medlem som önskar utträda ur föreningen, ska senast den 30 juni anmäla detta till föreningens vd skriftligen. Utträdet räknas från utgången av det år under vilken anmälan gjorts.
Medlem, som överträder stadgarna eller bryter mot antagna regler kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse. Dock att minst hälften av styrelsens ledamöter är eniga därom. Ett sådant besked ska meddelas skriftligen till medlemmen och kan överklagas av den uteslutne medlemmen till föreningens årsmöte. Överklagan måste inlämnas inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. Till dess årsmötet har hållits är medlemmen suspenderad. Medlemmen ska skriftligen underrättas om årsmötets beslut.
Uteslutning kan även ske på grund av ej erlagd avgift (se § 9).

§ 8 KRAV/KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP

Medlemskap är öppet för företag som arbetar med content marketing på uppdrag av en extern beställare. Som företag räknas verksamhet med eget organisationsnummer.

För att ett företag ska kunna bli medlem ska följande förutsättningar uppfyllas:

 • Omsättning: minst 3 miljoner kronor. Alternativt ska företaget kunna styrka inför Swedish Content Agencies vd att detta kommer att uppfyllas under innevarande år.
 • Medlem ska ha god finansiell grund och ska kunna visa det senaste årets räkenskaper. På begäran ska medlem kunna visa upp att man står på en finansiell grund.

Koncerner bestående av två eller flera moder- och/eller dotterföretag som önskar söka medlemskap i Swedish Content Agencies kan söka ett så kallat koncernmedlemskap. Ett koncernmedlemskap kan tecknas för minst två och max 5 företag. För koncernmedlemskap gäller särskild serviceavgift till ett maxbelopp om 100 000 kronor. Se separat prislista: swedishcontent.se/bli -medlem

Det finns även möjlighet att ansöka om ett särskilt medlemskap för enskilda affärsområden inom större företag. Detta förutsätter att affärsområdet arbetar med content marketing på uppdrag av en extern beställare och att affärsområdet kan påvisa omsättning om minst 3 miljoner kronor samt en finansiell sammanställning där affärsområdets räkenskaper tydligt framgår i relation till det företag i vilket det ingår. Detta för att säkerställa att medlemsavgiften blir rätt och rättvis. Medlemskapet gäller då enbart det angivna affärsområdet och inte företaget i vilket det ingår.

§ 9 AVGIFTER

Insatsen per företag är: 100 kronor. Årlig medlemsavgift: 100 kronor. Årlig serviceavgift: Max 100 000 kronor. Se vår webbplats för aktuell prislista: swedishcontent.se/bli-medlem.

Insatsen betalas vid medlemmens inträde i föreningen. Serviceavgiften för Swedish Content Agencies är beroende av medlemmens omsättning det föregående året exklusive moms. Medlemmar i Swedish Content Agencies erlägger årligen en medlemsavgift samt en serviceavgift.

Avgifterna gäller kalenderår och ska betalas mot faktura senast en månad efter det att avgiften debiterats. Har sådan inbetalning ej skett, har medlem förlorat sin rösträtt tills avgiften är inbetald.

Medlem som uteslutits äger ej rätt att återfå inbetalda avgifter. Betalas inte avgiften före årets utgång, är medlem automatiskt utesluten ur föreningen. Ny medlem betalar avgiften för återstoden av kalenderåret från och med månaden efter inträdesmånaden.

§ 10 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst fem styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen är beslutför när fler än hälften av antalet ledamöter är närvarande på mötet. Beslut fattas med enkel majoritet, dock ska minst tre vara om beslutet ense.

§ 11 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser. Styrelsen ska kunna utse vd.

§ 12 REVISORER

På ordinarie årsmöte ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.

§ 13 VALBEREDNING

På ordinarie årsmöte utses en valberedning bestående av minst en och högst tre personer, varav en väljs till sammankallande. Valberedningens mandattid löper intill att ny valberedning utsetts.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är kalenderår, det vill säga 1 januari – 31 december.

§ 15 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie årsmöte.

§ 16 ÅRSMÖTE OCH SAMMANTRÄDEN

Årsmöte ska hållas före april månads utgång.
Styrelsen kan vid behov utlysa andra sammanträden.
Om minst en femtedel av medlemmarna begär sammanträde, ska ett sådant hållas inom 20 dagar. Om minst en tiondel av medlemmarna skriftligen begär ett extra årsmöte, ska sådant hållas inom 30 dagar. Protokoll från sammanträden ska justeras av ordföranden. De ska postas eller e-postas till varje styrelsemedlem inom 30 dagar efter sammanträdet.

§ 17 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till årsmöte sker skriftligen vilket distribueras via e-post. I kallelsen ska samtliga ärenden anges och erforderliga handlingar bifogas.
Kallelse ska skickas tidigast sex veckor före årsmötet och senast två veckor före ordinarie årsmöte samt senast två veckor före extra årsmöte.
Även andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen eller via e-post.
Då kallelse gått ut till årsmöte ska styrelsen omedelbart skriftligen underrätta revisorerna om detta.

§ 18 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

 1. Val av ordförande
 2. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
 3. Årsmötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Val inför kommande år:
  a. Ordförande
  b. Högst sju ordinarie styrelseledamöter
  c. Högst fem suppleanter i styrelsen
  d. En eller två revisorer
  e. Valberedning. Minst en och högst tre personer, varav en är sammankallande.
 11. Fastställande av den årliga serviceavgiften.
 12. Förslag från styrelsen.
 13. Övriga frågor.

Medlem som önskar förslag behandlat av årsmötet ska sända in det till Swedish Content Agencies senast en vecka innan årsmöte. Endast ärenden som tagits upp i kallelsen behandlas av årsmötet, såvida inte samtliga närvarande medlemmar medger att nytt ärende tas upp.

§ 19 RÖSTNING

Vid föreningens årsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Medlem kan utöva sin rätt vid stämman personligen, genom legal ställföreträdare eller genom ombud. För beslut erfordras enkel majoritet bland angivna röster. Stadgeändringar och beslut om föreningens upplösning erfordrar två tredjedels majoritet bland angivna röster. Val ska ske med slutna sedlar då någon så begär.

§ 20 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar fodras beslut på två sammanträden av vilka ett ska vara föreningens årsmöte.

§ 21 VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 22 UPPLÖSNING

För att upplösa föreningen fodras beslut vid två på varandra följande sammanträden, av vilka ett ska vara årsmöte. Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.